Tài liệu nghiên cứu

Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam 2016
Cập nhật: 20/12/2017
Nhằm đo lường tác động kinh tế của du lịch theo khuyến nghị của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), tiếp nối Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch giai đoạn 2013-2015, Tổng cục Du lịch tiếp tục xây dựng Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam 2016.

Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam 2016 được xây dựng trên cơ sở phương pháp khoa học, hệ thống chỉ tiêu theo khuyến nghị của UNWTO; cập nhật, tính toán dựa trên nguồn số liệu chính thống và tin cậy từ kết quả các cuộc điều tra khách du lịch của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Du lịch. Kết quả tính toán được so sánh trong chuỗi số liệu giai đoạn 2013-2016 cho thấy tỷ trọng đóng góp của du lịch trong các ngành đều tăng; và đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP qua các năm đều đạt trên 6% và có xu hướng ngày càng tăng.

Tải báo cáo tại đây