BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

(TITC) - Phần mềm báo cáo thống kê du lịch do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quản lý và được xác thực bằng tài khoản đã đăng ký là một phương thức để các tổ chức, cá nhân, doanh ...
(TITC) - Theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du lịch có trách nhiệm chủ động thu ...
(TITC) - Dưới đây là Infographic khái quát những điều cần biết về thực hiện báo cáo thống kê du lịch trên Phần mềm do Cục Du lịch Quốc gia ...
(TITC) - Dưới đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo thống kê du lịch dành cho Sở quản lý du lịch địa phương. Trong đó ...
(TITC) - Dưới đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo thống kê du lịch dành cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động du ...
1