Tài liệu nghiên cứu

Báo cáo Tài khoản vệ tinh du lịch Việt Nam giai đoạn 2013-2015
Cập nhật: 18/12/2016
Báo cáo đề cập đến sự cần thiết thực hiện tài khoản vệ tinh du lịch, mối liên hệ với hệ thống tài khoản quốc gia, quá trình triển khai áp dụng tại Việt Nam và quan trọng nhất là kết quả tính toán một số bảng biểu trong tài khoản vệ tinh du lịch, cùng với thuyết minh về các nguồn số liệu và phương pháp tính toán.

Tin khác