Thông tin tra cứu:
Kiểu tra cứu:
Chỉ tiêu phân loại thứ nhất (*)
Năm (*)

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2016

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2010

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2011

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2012

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2013

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2014

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2015

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2017

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2008

Tháng:

Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

6 tháng đầu năm:

6 Tháng cuối năm

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2009

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2018

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2019

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Danh sách các kỳ có số liệu trong năm 2020

Tháng:

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Kỳ số liệu
Chọn đơn vị tính (*)
Số liệu:
Lưu ý:
  • Các trường có dấu (*) là các trường bắt buộc phải chọn ít nhất một giá trị
  • Với kỳ số liệu là năm thì ô chọn "Kỳ số liệu" không phải chọn( tương ứng với giá trị "Chọn kỳ")
  • Tại ô chọn "Chỉ tiêu phân loại thứ hai" chỉ chọn khi cần tra cứu theo hai loại chỉ tiêu
  • Với ô chọn "Kiểu tra cứu" lựa chọn kiểu tra cứu "Tra cứu theo mốc thời gian tùy chọn" sẽ xuất hiện nút "Thêm kỳ", ấn vào nút "Thêm kỳ" để thêm nhiều hơn 1 mốc thời gian tra cứu tùy chọn
  • Khi chọn tính năng "Xem biểu đồ dạng bản đồ", các bản đồ này có tính tương đối và không có tính chính xác 100% về mặt chủ quyền và địa lý. Các bản đồ này chỉ dùng để hiển thị dữ liệu của chương trình, ngoài mục đích này các bản đồ này "Không có ý nghĩa nào khác", để xem bản đồ "Việt Nam" chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ "http://gis.chinhphu.vn"